گــروه علوم اجتماعی متـوسطه شیــــــروان
علوم اجتماعی دبیرستان

 
تاريخ : یکشنبه بیست و ششم شهریور ۱۳۹۱

بسم الله الرحمان رحیم

نمونه سوالات درس دوم:علوم اجتماعی دوره پیش دانشگاهی

تهیه وتنظیم: خانم زهره رضایی

 فصل اول:فرهنگ جهانی

درس دوم: فرهنگ جهانی

عناوین درس:فرهنگ جهانی

1-گوناگونی تاریخی فرهنگ ها

2-ظرفیت مختلف فرهنگ ها برای جهانی شدن

3-ویژگی های فرهنگ مطلوب جهانی

 

 

انتظارمی رود دانش آموز بتواند:

1-دلایل تفاوت فرهنگ ها را بداند

2-بداند که همه فرهنگ ها ظرفیت و ادعای جهانی شدن ندارند.

3-ویژگی های فرهنگ جهانی مطلوب را برشمرد.

 

 

 

1- تاریخ و جغرافیا چه نقشی در رشدو تحول موجودات در جهان طبیعت دارند؟

جواب1-تاریخ و جغرافیا بستر رشد و تحول موجودات جهان طبیعت اند.

 

2-تاریخ چه تاثیری در هویت موجودات دارد؟

جواب2-موجوداتی که هویت مشترکی دارند از تاریخ مشابه برخوردارند .حیوانات مختلف مراحل زندگی یکسانی دارند ،مورچگان از هزاران سال پیش مراحل مشابهی را در طول زندگی خود داشته اند

 

3-تاثیر جغرافیا در زندگی موجودات را بررسی کنید؟

جواب3-مناطق زندگي حيوانات از نظرجغرافيايي نيز فرق مي كند، برخي از حيوانات به دلیل توان انطباق با محیط، در مناطق مختلف زندگی مي کنند. برخی نیز نمی توانند خود را با شرایط محیطی ديگر انطباق دهند و به همين دليل تنها در محدودة جغرافیایی خاصی یافت می شوند. برخي ديگر از حيوانات برای دستیابی به محیط زندگی مناسب، در دوران حیات خود در خشکی یا دریا، مسافت های طولانی را طی می کنند.

 

4-آیا انسان مانند موجودات دیگر علی رغم دوران مشابه  تاریخ، با شرایط مختلف جغرافیایی سازگاری می کند؟

جواب4-جسم انسان گرچه از آن جهت كه موجودي طبيعي است در طول تاريخ از دوران جنيني تا تولد، جواني و پيري مراحل مشابهي را طي مي كند، اما انسان مانندحيوانات ديگر نيست تا به طور طبيعي بتواند با شرايط جغرافيايي مختلف سازگارشود.

 

5- انسان چگونه با شرایط جغرافیایی سازگاری می کند؟

جواب5- آدمی با فعاليت هاي انساني و فرهنگي خود، و از طريق تصرفاتي كه در طبيعت انجام مي دهد، امكان سازگاري با شرايط مختلف جغرافيايي را پيدا مي كند.

 

6- آیا زندگی انسانها مانند دیگر موجودات از تاریخ یکسانی برخوردارند؟

جواب6-زندگي اخلاقي و فرهنگي بشر در طول تاريخ و در جوامع مختلف شكل يكساني نداردو از تاريخ مشابهي برخوردار نيست.

 

7- چرا تفاوت اخلاق و فرهنگ بشر از سنخ تفاوتهای یک نوع نیست؟

جواب7- تفاوت اخلاق و فرهنگ بشر از سنخ تفاوت هایي نيست كه يك نوع واحد از موجودات طبيعي در طول زندگي خود دارند، بلكه تفاوت اخلاق ها و فرهنگ ها از سنخ تفاوت هايي است كه در انواع مختلف موجودات است. زيراخصوصيات اخلاقي و ذهني افراد، و فرهنگ هاي آنها به تناسب عقايد و ارزش هايي كه دارند از هويت هاي متفاوتي برخوردار است.

 

8-توضیح دهید آیا امتداد تاریخی و گسترة جغرافيايي فرهنگ هاي گوناگون يكسان است؟

جواب8- امتداد تاريخي و گسترة جغرافيايي فرهنگ هاي گوناگون يكسان نيست. فرهنگ هايي كه در طول زمان در يك سرزمين واحد پديد آمده اند، و فرهنگ هايي كه در زمان واحد در سرزمين هاي متعدد به وجود مي آيند، زندگي و تاريخ يكساني ندارند. برخي از فرهنگ ها،عمري كوتاه داشتند. بعضي از آنها مدّتي طولاني دوام آورده و همچنان ادامه يافته ا ند.برخي، در مناطقي محدود شکل گرفته و نتوانسته اند از مرزهاي جغرافيايي خود عبوركنند، ولي برخي ديگر، گسترش پيدا كرده و تداوم يافته اند.

 

9-توضیح دهید آیا عناصر و اجزای مختلف درون فرهنگ ها یکسان اند؟

جواب9-عناصر و اجزاي مختلف درون فرهنگ ها  يكسان نيستند، برخي از عناصر فرهنگي،قابليت تداوم و حتي انتقال از يك منطقة جغرافيايي و فرهنگي به مناطق ديگر را دارند ولي برخي ديگر چنين ظرفيت هايي ندارند.

 

10-ظرفیت مختلف فرهنگ ها برای جهانی شدن را بررسی نمایید؟

جواب10-برخي از فرهنگ ها ظرفيت جهاني شدن را ندارند، فرهنگ هايي كه ارزش ها و عقايد آنها ناظر به قوم و منطقة خاصي است و نگاهي سلطه جويانه نيز نسبت به ديگر اقوام ندارند، از محدودة قومي و منطقها ي خود فراتر نمي روند.

 

11- توضیح دهید چه فرهنگ هایی ظرفیت جهانی شدن را دارند؟

جواب11-در طول تاريخ، فرهنگ هايي وجود داشته اند كه از مرزهاي جغرافيايي خود عبور كرده و به سوي جهاني شدن گام برداشته ا ند. فرهنگي كه به سوي جهاني شدن حركت مي كند،بر دو گونه است:گونة نخست: فرهنگي است كه عقايد، ارزش ها و يا رفتار آن، ناظر به قوم، منطقه يا گروهي خاص است. چنين فرهنگي با عبور از مرزهاي جغرافيايي خود، جهان را به مناطقي دوگانه تقسيم مي كند، يكي از اين دو منطقه مركزي و ديگري پيراموني است.گونة دوم: فرهنگي است كه عقايد، ارزش ها و هنجارهای آن در خدمت گروه و قوم خاصي نيست، و سعادت همة انسان ها را دنبال مي كند. اين نوع فرهنگ از عقايد و آرمان هاي مشترك انساني سخن مي گويد.

 

12- فرهنگ هایی که ظرفیت جهانی شدن را دارند چند گونه می باشند؟

جواب12- بر دو گونه است:گونة نخست: فرهنگي است كه عقايد، ارزش ها و يا رفتار آن، ناظر به قوم، منطقه يا گروهي خاص است. چنين فرهنگي با عبور از مرزهاي جغرافيايي خود، جهان را به مناطقي دوگانه تقسيم مي كند، يكي از اين دو منطقه مركزي و ديگري پيراموني است.گونة دوم: فرهنگي است كه عقايد، ارزش ها و هنجارهای آن در خدمت گروه و قوم خاصي نيست، و سعادت همة انسان ها را دنبال مي كند. اين نوع فرهنگ از عقايد و آرمان هاي مشترك انساني سخن مي گويد.

 

13- بررسی نمایید فرهنگ هایی که عقاید و ارزش ها ی آن ناظر بر قوم و منطقه  یا گروه خاصی است چگونه جهانی می شوند؟

جواب13-فرهنگي است كه عقايد، ارزش ها و يا رفتار آن، ناظر به قوم، منطقه يا گروهي خاص است. چنين فرهنگي با عبور از مرزهاي جغرافيايي خود، جهان را به مناطقي دوگانه تقسيم مي كند، يكي از اين دو منطقه مركزي و ديگري پيراموني است.منطقة مركزي، منطقه اي است كه منطقة پيراموني را به خدمت مي گيرد.

14-دونمونه  از فرهنگ هایی که عقاید و ارزش ها ی آن ناظر بر قوم و منطقه  یا گروه خاصی می باشند را بیان نمایید؟

جواب14-الف-فرهنگ صهيونيسم بين الملل و فرهنگ سرمايه داري دو نمونه از اين فرهنگ است.صهيونيسم آرمان ها و ارزش هاي خود را متوجه نژاد خاصي مي داند و با رويكرد دنيوي و اين جهاني خود، ديگران را در خدمت اين نژاد به كار مي گيرد. ب-فرهنگ سرمايه داري نيز كانون ثروت و قدرت را مورد توجه قرار مي دهد و كشورهاي ديگر را در پيرامون و حاشية آن به خدمت مي گيرد. فرهنگي كه تسلط يك قوم، جامعه و گروهي خاص را بر ديگران به دنبال مي آورد و ديگران را به ضعف و ناتواني مي كشاند،فرهنگ سلطه يا فرهنگ استكبار است.

 

15-در باره چگونگی جهانی شدن فرهنگ صهیونیسم توضیح دهید؟

جواب15- فرهنگ صهیونیسم  عقايد، ارزش ها و يا رفتار آن، ناظر به قوم، يا گروهي خاص است. چنين فرهنگي با عبور از مرزهاي جغرافيايي خود، جهان را به مناطقي دوگانه تقسيم مي كند، يكي از اين دو منطقه مركزي و ديگري پيراموني است.منطقة مركزي، منطقه اي است كه منطقة پيراموني را به خدمت مي گيرد.فرهنگ صهيونيسم آرمان ها و ارزش هاي خود را متوجه نژاد خاصي مي داند و با رويكرد دنيوي و اين جهاني خود، ديگران را در خدمت اين نژاد به كار مي گيرد.

 

16- در باره چگونگی جهانی شدن فرهنگ سرمایه داری توضیح دهید؟

جواب16- فرهنگ سرمایه داری عقايد، ارزش ها و يا رفتار آن، ناظر به منطقه يا گروهي خاص است. چنين فرهنگي با عبور از مرزهاي جغرافيايي خود، جهان را به مناطقي دوگانه تقسيم مي كند، يكي از اين دو منطقه مركزي و ديگري پيراموني است.منطقة مركزي، منطقه اي است كه منطقة پيراموني را به خدمت مي گيرد. فرهنگ سرمايه داري كانون ثروت و قدرت را مورد توجه قرار مي دهد و كشورهاي ديگر را در پيرامون و حاشية آن به خدمت مي گيرد

 

17- منظور از فرهنگ سلطه یا فرهنگ استکبار چیست؟

 جواب17-فرهنگي كه تسلط يك قوم، جامعه و گروهي خاص را بر ديگران به دنبال مي آورد و ديگران را به ضعف و ناتواني مي كشاند،فرهنگ سلطه يا فرهنگ استكبار است.مانند فرهنگ صهیونیسم و یا فرهنگ سرمایه داری

 

18- در مورد ظرفیت جهانی شدن گونه دوم فرهنگ ها توضیح دهید؟

جواب18-گونة دوم: فرهنگي است كه عقايد، ارزش ها و هنجارهای آن در خدمت گروه و قوم خاصي نيست، و سعادت همة انسان ها را دنبال مي كند. اين نوع فرهنگ از عقايد و آرمان هاي مشترك انساني سخن مي گويد.

 

19 – فرهنگی که شایستگی جهانی شدن دارد باید چه ویژگی هایی داشته باشد؟

جواب19-فرهنگي شايستگي حركت به سوي يك فرهنگ واحد جهاني را دارد كه اولا،ً عقايد،آرمان ها و ارزش هاي آن، موافق با فطرت آدميان باشد، و ثانيا هنجارها و رفتارهاي خود را نيز براساس عقاید و آرمان های خویش سازمان دهد.

 

20 -کدام فرهنگ حق می باشد؟

جواب20- فرهنگي كه عقايد،ارزش ها، هنجارها و رفتارهاي آن مطابق نيازهاي فطري باشد، همان فرهنگ حق است. فارابي جامعه اي را كه عقايد و ارزش هاي آن حق باشد اما هنجارها و رفتارهاي آن موافق با حق نباشد، مدينة فاسقه مي نامد.

 

21- منظور از مدینه فاسقه چیست؟

جواب21- فارابي جامعه اي را كه عقايد و ارزش هاي آن حق باشد اما هنجارها و رفتارهاي آن موافق با حق نباشد، مدينة فاسقه مي نامد.

 

22- مهمترین ویژگی ها و ارزش هایی که فرهنگ مطلوب جهانی باید داشته باشد را بیان کنید؟

جواب22-حقيقت، معنويت، عدالت، حرّيت، مسئوليت و عقلانيت از مهمترين ویژگی ها و ارزش هايي ا ند كه يك فرهنگ مطلوب جهاني بايد از آنها برخوردار باشد.

 

23-منظور از حقیقت به عنوان مهمترین ویژگی ها و ارزش هایی که فرهنگ مطلوب جهانی باید داشته باشد چیست؟

جواب23-حقيقت: فرهنگ هايي كه به حقيقتي قائل نباشند، نميت وانند معيار و ميزاني برايسنجش عقايد و ارزش هاي مختلف داشته باشند و در نتيجه نميت وانند از حقانيت ارزش هاو عقايد خود دفاع كنند.

 

24--منظور ازمعنویت به عنوان مهمترین ویژگی ها و ارزش هایی که فرهنگ مطلوب جهانی باید داشته باشد را بیان کنید؟

جواب24-معنويت: فرهنگ جهاني بايد بتواند به پرسش های بنیادین درباره مرگ و زندگی انسان ها پاسخ دهد. فرهنگ هايي كه توجه خود را به نيازهاي مادي و دنيوي انسان محدود مي كنند، از پاسخ به نيازهايي كه سعادت معنوي و ابدي انسان ها را تأمين كند،غافل مي مانند. چنين فرهنگ هايي در صورتي كه بسط و گسترش پيدا كنند، انسانيت رابا بحران هاي روحي و رواني گرفتار  مي سازند.

 

25-عدالت و قسط ،به عنوان مهمترین ویژگی ها و ارزش هایی که فرهنگ مطلوب جهانی باید داشته باشد را توضیح دهید؟

جواب25-عدالت و قسط: ارزشي است كه مانع پایمال شدن حقوق انسان ها، دو قطبي شدن جهان و استضعاف و بهره كشي ظالمانة برخي از برخي ديگر مي شود.

 

26--منظور ازحریت و آزادگی به عنوان مهمترین ویژگی ها و ارزش هایی که فرهنگ مطلوب جهانی باید داشته باشد چیست؟

جواب26-حرّيت و آزادي: ارزشي است كه همواره در كنار و در دامان ارزش هاي ديگر، معناي خود را پيدا مي كند؛ زيرا آزادي همواره، آزادي از يك امر براي رسيدن به امري ديگر است. به اين معني كه تمامي عقايد، ارزش ها و آرمان ها در محدودة فرهنگي خود باقي مي مانند؛ فرهنگ ها، قياس ناپذير و در عرض يكديگرقرار مي گيرند و امكان گفتگوي منطقي ميان آنها براي رسيدن به عقايد و ارزش هاي جهان شمول وجود ندارد.اين مفهوم هنگامي كه در كنار ارزش هايي نظير حقيقت، معنويت و عدالت قرار مي گيرد معناي راستين خود را پيدا مي كند.معناي راستين آزادي، آزادي از حق و قانون براي تجاوز به حقوق خود يا ديگران نيست،بلكه آزادي از قید و بندهایی است كه مانع از رسيدن آدمی به حقيقت، معنويت و حقوق انساني ا ش مي شوند و زمینة ظلم بر انسان را فراهم می سازند.

 

27-مفهوم آزادی چه هنگام معنای راستین خود را پیدا خواهد کرد؟

جواب27- اين مفهوم هنگامي كه در كنار ارزش هايي نظير حقيقت، معنويت و عدالت قرار مي گيرد معناي راستين خود را پيدا مي كند.معناي راستين آزادي، آزادي از حق و قانون براي تجاوز به حقوق خود يا ديگران نيست،بلكه آزادي از قید و بندهایی است كه مانع از رسيدن آدمی به حقيقت، معنويت و حقوق انساني ا ش مي شوند و زمینة ظلم بر انسان را فراهم می سازند.

28- مسئولیت و تعهد به عنوان مهمترین ویژگی ها و ارزش هایی که فرهنگ مطلوب جهانی باید داشته باشد را توضیح دهید؟

جواب28-مسئوليت و تعهد: از جمله ارزش هايي هستند كه يك فرهنگ را در برابر فرهنگ هاي رقيب مقاوم مي سازند و زمينة گسترش فرهنگ را فراهم مي كنند. رويكردهاي تقديرگرايانه و غير مسئول با از بين بردن قدرت مقاومت يك فرهنگ، زمينة نفوذ و تسلط فرهنگ بيگانگان را فراهم مي سازند.

 

29-فرهنگ مطلوب جهانی باید از چه سطوح عقلانیت برخوردار باشد؟

جواب29-فرهنگ جهاني بايد از دو سطح عقلانيت برخوردار باشد: اول: عقلانيتي كه از جهان بيني و ارزش هاي كلان آن دفاع نمايد. فرهنگ هايي كه ازاين نوع عقلانيت محروم باشند، نمي توانند از لايه هاي بنيادين و هويتي خود دفاع كنند،و به نسبيت فرهنگی دچار مي شوند.دوم: عقلانيتي كه براساس عقايد و ارزش هاي فرهنگي و با نظر به شرايط تاريخي مختلف، به نظام سازي، سازماندهي و مديريت اجتماعي بپردازد.

 

30- چرافرهنگ جهاني بايد دارای عقلانیتی باشد که  از جهان بيني و ارزش هاي كلان آن دفاع نماید؟

جواب30-زیرا فرهنگ هايي كه ازاين نوع عقلانيت محروم باشند، نمي توانند از لايه هاي بنيادين و هويتي خود دفاع كنند،و به نسبيت فرهنگی دچار مي شوند.

 

31- چگونه فرهنگ ها در رسیدن به ادعاهای جهانی خود ناکام خواهند ماند؟

جواب31-فرهنگي كه بر مبناي ارزش ها و عقايد خود نتواند يك نظام جهاني را تعريف كند ونتواند مسير حركت به سوي آن نظام را براي عبور از شرايط متغير و متحول اجتماعي ترسيم كند، در وصول به ادعاهاي جهاني خود، ناكام خواهد ماند.

برگرفته از: وبلاگ جامعه شناسی منطقه 9 تهرانارسال توسط سرگروه علوم اجتماعی متوسطه شیروان

اسلایدر

دانلود فیلم