گــروه علوم اجتماعی متـوسطه شیــــــروان
علوم اجتماعی دبیرستان

سوالات جامعه شناسی یک سال دوم علوم انسانی

**********************************************************************

1- معنی لغوی کنش چیست؟    الف) عمل و منش     ب)کردار، وظایف انسان      ج) عمل و کردار انسان           د) هیچکدام

2- فعالیت انسانها با موجودات دیگر چه تفاوتی دارد؟   الف) با اراده و آگاهی انجام میشود                         ب) غرایز در آن تأثیری ندارد

ج )از طریق کار و کوشش انجام می شود                 د) موارد الف و ب صحیح است.

3- کدامیک تعریف کنش است؟                          الف) فعالیتی که انسان انجام میدهد                          ب) هرکاری که انسانها انجام میدهند

                                                                  ج) کارهایی که بطور غریزی انجام میشوند                د) هیچکدام

4- کنش ها به دو دستۀ . . . . . . . . . . و  . . . . . . . . . تقسیم میشوند.  الف) غریزی و فردی ب) ارادی و آگاهانه ج) درونی و بیرونی د) هیچکدام  

5- کارهایی که بدون اراده از انسان سر میزندچه نامیده می شود    الف) کنش انسانی       ب) رفتارهای غریزی        ج) رفتار های اجتماعی د) کنش اجتماعی

6- پیامدهای ارادی کنش انسانی به چه عواملی بستگی دارد؟ الف) خود کنشگر   ب) افراد دیگر     ج) جامعه   د) هیچکدام

7- پیامدهای طبیعی و غیرارادی کنش انسانی . . . . . . . . . . و پیامدهای ارادی . . . . . . . . . است.   الف) قطعی احتمالی     ب) احتمالی قطعی

                                                                                                                       ج) ارادی غریزی        د)غیر ارادی طبیعی

8- هر علمی با . . . . . . . . آن مشخص میشود.     الف) تعاریف مختلف آن       ب) هدف          ج) روش           د) موضوع

9- علوم انسانی از چه مباحثی بحث نمیکند؟   الف) تفاوت علوم       ب) علم به معنای عام     ج) فعالیت غیرارادی     د) کنش های انسانی

10- موضوع علوم انسانی . . . . . . و علوم طبیعی . . . . . . . می باشد. الف) پدیده های جهان طبیعی کنشهای انسانی

ب) کنش های انسانی پدیده های جهان طبیعی                       ج) پدیده های طبیعی -مستقل                           د) هیچکدام

11- پدیده های طبیعی به تصمیم و اقدام انسانها........ . الف) وابسته اند    ب) وابسته نیستند              ج)ارتباط دارند د) هیچکدام

12- کدام مورد صحیح است.                      الف) موضوع علوم طبیعی و فلسفه با هم تفاوت دارد.    ب) فلسفه جزئی از علوم طبیعی است.

ج) فلسفه جزئی از علوم انسانی است.             د) فلسفه قوانین کنش های انسانی را مورد مطالعه قرار میدهد.

13- موضوع فلسفه :  الف) قوانین کلی         ب) اصل وجود             ج) موجودات طبیعی و انسانی            د)متافیزیک

14- از نظر خانواده ها ملاک مقایسه رشته های علمی با یکدیگر چیست؟ الف) تغییر شرایط محیطی ب) اهمیت آنها ج) آینده شغلی د)تاثیر آنها بر جامعه

 

15- معیار و ملاک آینده شغلی را چه عاملی مشخص میکند.  الف) علاقه فردی شخص  ب) آیندۀ بهتر   ج)شرایط محیطی   د) محیط اجتماعی

16- موضوع علوم طبیعی :     الف) حوادث طبیعی           ب) پیش بینی              ج) عالم طبیعت              د) پیشگیری از حوادث طبیعی     

17- نام دیگر علوم طبیعی علوم . . . . . . . . است.            الف) انتقادی                ب) ابزاری          ج) علوم تفهمی          د) علوم پایه

18- تفاوت کنش و رفتار چیست؟ الف)کنش ارادی ورفتار غیر ارادی است 

ب)کنش غیر ارادی ورفتار ارادی است  ج)کنش بی هدف و رفتار هدفمند است  د)هیچکدام

19- از فواید علوم انسانی است :   الف) شناخت طبیعت     ب) شناخت و فهم معانی کنشهای آدمیان            ج) رها سازی انسان د)گزینه(ب)و(ج)         

20- نام دیگر علوم انسانی، علوم . . . . . . . . و . . . . . . . می باشند.  الف) تفهمی انتقادی ب)انتقادی -ابزاری  ج)ابزاری -تفهمی د) رها سازی -انتقادی

21- انسان ها از طریق چه علمی بر عالم طبیعت مسلط می شوند.  الف) علوم انسانی  ب) فلسفه    ج) تسلط بر طبیعت امکان ندارد   د) علوم طبیعی

22- اگر علوم طبیعی دچار مشکل شوند :         الف) قدرت تصرف انسان در طبیعت محدود میشود.     ب) علوم انسانی دچار مشکل می شوند.

                                                         ج) انسان به بحران گمراهی گرفتار می شود               د) انسان با تدبیر خود راه حل پیدا میکند.

23- اجتماعی بودن کنش اجتماعی نشان دهندۀ این است که : الف) در هر موقعیت متفاوت است         ب) با توجه بدیگران انجام می شود.

                                                                          ج) با پدیده های اجتماعی سروکار دارد.  د) هیچکدام

24- کنش های اجتماعی و پیامدهای آن همان........است.      الف) نظام یا سیستم      ب) نظم اجتماعی     ج) پدیده های اجتماعی      د) عالم اجتماعی  

25- کدامیک یک پدیدۀ اجتماعی نیست؟ الف) هنجارها و ارزشهای اجتماعی                 ب) جامعه پذیری و کنترل اجتماعی

                                                   ج) خرده نظام و نظام اجتماعی                       د) مطالعات اجتماعی

26- اگر کنش اجتماعی نباشد، هیچ . . . . . . . شکل نمیگیرد.    الف) هنجاری    ب) ارزش   ج) آرمان اجتماعی      د) پدیدۀ اجتماعی

27- هنجارها و ارزش ها چگونه زمینه لازم را برای نقش های اجتماعی بوجود می آورند.  الف) با استفاده ازافراد یک جامعه     ب)با تعیین انتظارات و توقعات

                                                                                                  ج) از طریق کنش های اجتماعی  د) از طریق پدیده های اجتماعی 

28- هر کنش بر اساس . . . . ، . . . . . . و . . . . . . . شکل میگیرد.    الف) هماهنگی ارزشها اجتماعی            ب) ارزش های ناشناخته اجتماعی

                                                                                   ج) نیت، هدف و معنای خاص              د) هنجارهای اجتماعی خاص

29- نتیجۀ هماهنگی بین پدیده های خرد اجتماعی کدام گزینه است : الف) ناسازگاری در نظام اجتماعی ب) سازگاری در نظام اقتصادی و سیاسی ج) سازگاری در نظام تعلیم و تربیت د) انسجام اجتماعی

30- ارزشهای اجتماعی از چه کنشهایی حمایت میکنند؟ الف)کنشهایی که با آنها متناسب باشد              ب)کنشها یی که دارای تأثیر و تأثر متقابل باشند.

                                                                   ج)کنشهای نا متناسب با ارزشها د)کنش های انسانی

31- هر علمی از طریق . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . تعریف میشود.    الف) معیارهای آن علم خاص         ب) موضوع، هدف و روش 

                                                                                       ج) از طریق دانشمندان                 د) مردم آن جامعه

32-کدام دسته از علوم  به شناخت کنشهای اجتماعی وپیامد های آن می پردازد؟  الف) علوم انسانی   ب) علوم عقلی   ج) علوم اجتماعی   د) علوم طبیعی

33- کدام گزینه نادرست است؟   الف) علوم اجتماعی جزئی از علوم انسانی است    ب) علوم اجتماعی علم به پدیده ها و واقعیت های اجتمماعی است.

ج) علوم اجتماعی پدیده های اجتماعی خٌرد و کلان را شامل می شود.                 د) هیچکدام

34- کدام علم به داوری و انتقاد دربارۀ کنش های اجتماعی می پردازد؟              الف) علوم اجتماعی             ب) علوم انسانی

                                                                                                   ج) علوم طبیعی           د) فلسفه

35- کدامیک جزء علوم اجتماعی نیست؟    الف) تاریخ      ب) فلسفه        ج) اقتصاد        د) مردم شناسی

36- این علم به مطالعه آن دسته از قواعد زندگی اجتماعی که ضمانت اجرایی رسمی دارند می پردازند.   الف) باستان شناسی         ب) مردم شناسی

                                                                                                                            ج) حقوق                     د) جمعیت شناسی

37-موضوع مورد مطالعه مردم شناسی کدام گزینه است؟     الف) واقعیت های انسانی و اجتماعی                ب) پدیده های اجتماعی کلان

                                                                ج) شناخت کنش اجتماعی انسان                     د) کنش اجتماعی و روابط اقوام محلی  

سوالات جامعه شناسی (2) سال سوم دبیرستان

...........................................................................................................................................................................................................

1- جهان اجتماعی به کدام مورد دلالت میکند؟

الف) مجموعه پدیده هایی که در محدودۀ زندگی اجتماعی انسان قرار میگیرند.                   ب)مجموعه پدیده های اجتماعی وپدیده های طبیعی موجود در جهان که آثار اجتماعی دارند.

ج) مجموعه پدیده هایی که بیرون از جهان اجتماعی قرار میگیرند                                   د) هیچکدام صحیح نیست.

2- معیار شناسایی پدیده های جهان اجتماعی چیست؟

الف) کنشهای اجتماعی انسان                                                           ب) هر چیزیکه با زندگی انسان مرتبط باشد.

ج) چگونگی انجام شدن کنشهای اجتماعی                                            د) جهان اجتماعی

3- احترام به قانون یک ......است.      الف) رفتار است       ب) همنوایی گروهی            ج) کنش اجتماعی                    د) اجبار

4- زلزله، خشکسالی و پدیده های آب و هوایی چگونه درون جهان اجتماعی قرار میگیرند؟

الف) بر اساس قواعد کلی جهان هستی                                               ب) از طریق ابعاد اجتماعی آن

ج)درجهان طبیعت صورت میگیرند ودرون جهان اجتماعی قرار نمی گیرند                                                د) از جهتی که با زندگی اجتماعی ارتباط پیدا میکنند

5- پدیده های اجتماعی چگونه در گسترۀ جهان اجتماعی قرار میگیرند؟

الف) پدیده های اجتماعی به هیچ وجه ارتباطی با جهان اجتماعی ندارند.           ب) بدلیل ارتباطی که با زندگی اجتماعی انسان پیدا میکنند

ج)چون تمام پدیده ها به جهان اجتماعی مرتبط اند                          د) هیچکدام

6- چه عاملی اجزای ساختمان را بصورت ساختمان در آورده است؟

الف) تلاش و فعالیت کارگران و مهندسان                                    ب) فکر و اندیشه ای که در پشت آن بوده است.

ج) نوع ارتباط و چینش اجزاء                                                   د) تمام موارد صحیح است

7- ساختاراجتماعی چیست؟     الف) اجزاء یک سیستم     ب) اجزای پراکنده       ج) عناصر ساختمان         د) ارتباط و پیوند بین پدیده های اجتماعی

8- اگر پدیده ها ارتباط و پیوندی با یکدیگر نداشته باشند درون . . . . . . . . . . . . . . . . قرار نمی گیرند.

الف) جهان اجتماعی             ب) نظام اجتماعی                   ج) نظام اجتماعی کل                د) مجموعۀ ساختمان

9- نظام اجتماعی مجموعۀ پدیده ها را از جهت . . . . . . . . . . . . . . . .  مورد توجه قرار میدهد.

الف) قرار گرفتن در جهان اجتماعی     ب) ساختار و ارتباطی که با هم دارند    ج) گسترۀ زندگی اجتماعی    د)هیچکدام

10- خرده نظام چیست؟     الف) یک نظام است    ب) نظام کوچک    ج) اجزا وبخشهای نظام اجتماعی        د) هیچکدام   

11- نهاد اجتماعی یعنی :                         الف) اجرای نظام       ب) نیازی که بر طرف میکند

ج) خرده نظامهای نظام اجتماعی                 د) خرده نظامی که نقش تعیین کننده در نظام اجتماعی کل دارد.

12- کدامیک نهاد اجتماعی نیست؟    الف) نظام اداری     ب) سیاست       ج) اقتصاد         د) آموزش و پرورش

13- هریک از نهادهای اجتماعی دارای . . . . . . . . . . .  است، و همۀ آنها در ساختار بزرگترجامعه قرار دارند.

الف)اجزاء            ب)ساختار درونی               ج)ساختار بیرونی             د)ارتباط اجزاء

14- جامعه و فرهنگ به چه مفاهیمی دلالت میکنند.    الف) زندگی و شیوۀ آن    ب) زندگی گروهی در طول زمان شیوۀ زندگی

                                                                 ج) موارد الف و ب           د) هیچکدام

15- کدامیک از مصادیق فرهنگ نیست؟            الف) نوع خوراکیها                         ب) پوشش ها

                                                             ج) آداب و رسوم عروسی و عزاداری    د) نهاد اجتماعی

16- نسبت فرهنگ به جامعه مانند.....به.....است   الف) روح جسم است   ب) جسم روح است     ج)جسم کالبد      د)جان روح

17- آگاهی و شناخت مشترک را چه می نامیم؟ الف) کنش های متقابل اجتماعی            ب) فرهنگ جامعه

                                                          ج) جهان اجتماعی                              د) نظام اجتماعی کل

18- آن بخش از فرهنگ که مردم یک جامعه درآن اشتراک دارند . . . . . . . . . . . . گفته میشود.

الف) فرهنگ آرمانی     ب)فرهنگ ابتدایی        ج)فرهنگ عمومی            د) فرهنگ مادی

19- معمولاً خرده فرهنگ ها با فرهنگ عمومی . . . . . . . . . هستند.

الف) بیگانه           ب) بی ارتباط               ج)ناسازگار                      د) سازگار

20- خرده فرهنگ گروه هایی که انحراف اجتماعی دارند، . . . . . .     الف) ضدفرهنگ است         ب) فرهنگ سازگار است 

                                                                                ج)فرهنگ مخالف است                              د) فرهنگ عمومی است

21- در نظام سرمایه داری . . . . . . . . از ارزشهای اصلی نهادهای اقتصادی است. الف) ربا                                 ب) افزایش ثروت

                                                                                                ج) سود بردن به هر شکلی           د)عدالت

22- بخشی از فرهنگ واقعی . . . . . . . . از فرهنگ آرمانی واقع میشود و بخشی از فرهنگ آرمانی نیز . . . . . از فرهنگ واقعی قرار میگیرد.  

الف) درون بیرون                 ب) بیرون خارج                     ج) خارج بیرون                        د) هیچکدام

23- کدام مورد فرهنگ آرمانی ، بیرون فرهنگ واقعی قرار میگیرد. الف) دعا کردن و روزه گرفتن    ب) احترام به پدر و مادر

                                                                                  ج) استکبار ستیزی                     د) ناپسند بودن اسراف وتبذیر

24- بخشهایی از فرهنگ که از نظر علمی قابل دفاع نباشد . . . . . و بخشهایی که از نظر علمی صحیح است، . . . . . . است.

الف) باطل حق               ب) حق باطل                   ج) باطل باطل                  د) حق حق

25- کدامیک از ویژگیهای مختلف هویت نیست؟               الف) اکتسابی انتسابی        ب) عمومی خصوصی

                                                                           ج) فردی اجتماعی            د) ثابت متغیر

26- بخشی از هویت . . . . . . . و بخشی دیگر . . . . . . . است.    الف) ارثی ارادی         ب) اجتماعی غریزی

                                                                              ج) زیستی ارثی          د) آگاهانه پنهان

27- کدامیک از عناصر فرهنگ باطل در محددۀ فرهنگ واقعی قرار می گیرد؟ الف) تکاثر ، ب) عدالت خواهی

                                                                                                   ج) امنیت      د) احترام به مالکیت خصوصی

 

28)ایرانی بودن بیانگر کدام بخش از هویت است؟

الف)فردی      ب)اجتماعی      ج)شخصی   د)اکتسابی

http://hamedan-ejtemaee.blogfa.com/post-9.aspx
ارسال توسط سرگروه علوم اجتماعی متوسطه شیروان

اسلایدر

دانلود فیلم